©nucleareurope

Beeld: ©nucleareurope

Net Zero Nuclear-initiatief

Tussen 6 en 9 juni hebben de EU-burgers gestemd om de 720 leden van het volgende Europees Parlement te kiezen. Binnenkort worden de nieuwe Europese Commissie en haar nieuwe voorzitter gekozen. In het manifest van de Europese nucleaire industrie wordt opgemerkt dat de Nucleaire Alliantie van de EU-lidstaten die hebben toegezegd hun gebruik van kernenergie uit te breiden, heeft erkend dat kernenergie tegen 2050 tot 150 GW aan elektriciteitscapaciteit kan leveren in de EU, vergeleken met ongeveer 100 GW op dit moment.

Deze toezegging sluit aan bij het Net Zero Nuclear-initiatief dat in november vorig jaar tijdens COP28 werd gelanceerd en dat tot doel heeft de wereldwijde kernenergiecapaciteit tegen 2050 te verdrievoudigen. Meer recentelijk is deze steun voor de sector ook herhaald door de Europese Commissie tijdens de kernenergietop in maart en met de lancering van de Europese industriële alliantie voor kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors, SMR’s), evenals door de goedkeuring door het Europees Parlement van een initiatiefverslag over SMR’s. “We moeten voortbouwen op deze erkenning”, aldus het manifest. “Als de EU een netto nul-toekomst voor onze samenleving wil bereiken, is het noodzakelijk om de centrale rol van kernenergie naast hernieuwbare energiebronnen volledig te ondersteunen. “Wij moedigen de Europese instellingen aan om een ambitieuze strategie te ontwikkelen om het koolstofvrij maken en de elektrificatie van de Europese industrie te versnellen. Deze strategie moet de belangrijke rol erkennen die kernenergie speelt in het versterken van de strategische autonomie van de EU.”

In het manifest roepen leiders van de nucleaire industrie beleidsmakers op om: alle net-nul technologieën gelijk te behandelen; consistent en coherent beleid te implementeren dat de inzet van kernenergie vergemakkelijkt; kernenergie toegang te geven tot EU-fondsen en -financiering; de nucleaire brandstofcyclus op te nemen als een faciliterende activiteit onder de taxonomie voor duurzame financiering; ervoor te zorgen dat koolstofarme technologieën niet worden gediscrimineerd in het belastingbeleid; innovatieve nucleaire technologieën toegang te geven tot EU-fondsen buiten het Euratom-programma en meer steun te verlenen aan nucleair onderzoek; en te investeren in de ontwikkeling van een geschoold nucleair personeelsbestand. “De uitdagingen zijn groot, maar niet onmogelijk als de Europese instellingen, de regeringen van de EU-lidstaten en de hele nucleaire gemeenschap nauw samenwerken om ze het hoofd te bieden”, aldus het manifest. “De Europese nucleaire industrie zet zich volledig in om haar rol te vervullen. Het is tijd om woorden om te zetten in daden. Samen kunnen we het verschil maken.”

Kernenergie is een schone en duurzame technologie

“Kernenergie is een schone en duurzame technologie en daarom is het essentieel dat de volgende Commissie kernenergie op gelijke voet behandelt met andere fossielvrije technologieën”, zegt Yves Desbazeille, directeur-generaal van nucleareurope. “Onze verwachting is dat toekomstige beleidsvoorstellen zich zullen richten op doelen – decarbonisatie, concurrentievermogen, energiesoevereiniteit – in plaats van op specifieke technologieën.”

In het manifest hebben de leiders van de nucleaire industrie hun prioriteiten voor de volgende Commissie als volgt uiteengezet:

1 – Behandel alle net-nul technologieën gelijk.

2 – Consistent en coherent beleid implementeren dat de toepassing van kernenergie vergemakkelijkt.

3 – Kernenergie toegang geven tot EU-fondsen en -financiering.

4 – De splijtstofcyclus opnemen als een faciliterende activiteit in het kader van de taxonomie voor duurzame financiering.

5 – Ervoor zorgen dat koolstofarme technologieën niet worden gediscrimineerd in het belastingbeleid.

6 – Innovatieve nucleaire technologieën toegang geven tot EU-fondsen buiten het Euratom-programma en meer steun verlenen aan nucleair onderzoek.

7 – De ontwikkeling van geschoolde arbeidskrachten in de nucleaire sector ondersteunen en erin investeren.