Artist impression van de Rolls-Royce SMR, ook bekend als de UK SMR. Deze kleine modulaire reactor wordt ontwikkeld door het bedrijf Rolls-Royce (RR) in het Verenigd Koninkrijk.

Initiatieven voor onderzoek en ontwikkeling

Het amendement zorgt er voor dat er in 2024 10 miljoen euro naar onderzoek en ontwikkeling van SMR’s gaat. Er was bij de Voorjaarsbesluitvorming weliswaar 65 miljoen gereserveerd in het Klimaatfonds voor SMR’s maar dat leidde niet tot concrete bedragen op korte termijn. Voor 2023 en 2024 was slechts 3,1 miljoen op de begroting opgenomen. En voor de jaren erna was zelfs niets gereserveerd.

JA21 en SGP hebben met dit amendement gezorgd dat het bedrag in 2024 met € 10 miljoen wordt verhoogd. Het amendement bevat ook de oproep om voor de jaren 2025 tot en met 2030 de uitgaven voor SMR-ontwikkeling overeenkomstig te regelen. Omdat een aangenomen amendement onderdeel uitmaakt van de begroting heeft het de status van wet en moet het dus worden uitgevoerd in 2024.

Provinciale belangstelling

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de provincies. JA21 heeft in de Staten van enkele provincies moties ingediend waarmee Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen ‘een aanvraag in te dienen voor een deel van de in 2024 vrijgespeelde middelen ten bedrage van 10 miljoen euro, gereserveerd voor alle geïnteresseerde provincies ten behoeve van de ontwikkeling van SMR’s, en bij goedkeuring van de aanvraag deze fondsen direct in te zetten’.

Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in provincies. Zo startte de provincie Limburg in maart van dit jaar een SMR alliantie voor een haalbaarheidsonderzoek en kennisdeling. De alliantie bestaat uit kennisinstellingen, overheden, SMR fabrikanten, energiebedrijven, industrie, financiers en netbeheerders. In het najaar van 2022 presenteerde het onderzoek consortium Nucleair 21 de resultaten over technische mogelijkheden en uitdagingen van kernenergie in Limburg.

Ook in de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Friesland en Drenthe zijn inmiddels moties ingediend die allen zijn aangenomen of die geleid hebben tot een toezegging naar onderzoek.