Fotocredit: ©ANVS

Inspecties in 25 Nederlandse ziekenhuizen.

De inspecties vinden plaats in 25 ziekenhuizen. De ANVS controleert of de radioactieve stoffen veilig en volgens de regels worden verwerkt. Denk aan het opslaan en afvoeren van radioactieve afvalstoffen. Elke inspectie begint met een gesprek met de stralingsbeschermingsdeskundige. Dat is de medewerker in het ziekenhuis die verantwoordelijk is voor ieders veiligheid rondom het werken met radioactieve stoffen. Bij radioactieve afvalstoffen gaat het bijvoorbeeld om medisch afval dat ontstaat na de toediening van de radioactieve stof aan de patiënt, zoals een infuusslang waarin radioactieve stoffen achterblijven.

Aandachtspunten uit eerdere inspecties

Eind 2021 hebben inspecteurs van ANVS al enkele ziekenhuizen bezocht. Het doel was om te kijken of de opzet van de inspecties goed is en voldoende inzichten oplevert. Dit moet ervoor zorgen dat inspecties bij de ziekenhuizen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden uitgevoerd. Tijdens deze eerste bezoeken zagen de inspecteurs dat niet alles op orde was. Er waren geen grote overtredingen die direct een risico opleverden, maar wel zaken die beter konden. De belangrijkste punten die uit de bezoeken naar voren kwamen:

– Juiste controles en risicoanalyse(s) van de opslag van radioactief afval. Dit moet verlopen volgens alle regels en opslag moet passen bij de specifieke radioactieve stof.

– Voldoen aan alle brandveiligheidseisen van de opslag van radioactieve stoffen. De kluis of ruimte moet minimaal 60 minuten brandwerend zijn. En het ziekenhuis moet hiervoor een geldig certificaat hebben.

– Toetsen aan de juiste lozingslimieten. Stoffen kunnen soms veilig geloosd worden naar het riool of naar de lucht. Maar dat moet wel kloppen met de juiste limieten die er zijn voor de verschillende stoffen.

Deze aandachtspunten zijn al gedeeld met de brancheverenigingen voor ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne. Zo kunnen alle ziekenhuizen ervan leren en vast toetsen of deze punten bij hen op orde zijn.

Aanleiding

Het is belangrijk om te controleren of ziekenhuizen veilig omgaan met hun radioactief afval. Ze moeten blootstelling aan de gevaren van straling voorkomen. De ANVS toetst of dit op orde is.

Er zijn twee directe aanleidingen voor deze inspecties: De komst van nieuwe radioactieve therapieën die stralingsrisico’s met zich mee kunnen brengen, doordat er niet de juiste analyse voor verwerking van radioactief afval plaatsvindt. Enkele meldingen die bij de ANVS binnen zijn gekomen van het niet op de juiste manier opslaan van radioactief afval. De ANVS ziet erop toe dat de veiligheid van nucleaire installaties en stralingsbescherming aan de hoogste eisen voldoet. Inspecties van ziekenhuizen op de juiste wijze van verwerking van radioactieve afvalstoffen hoort daarbij. Uiterlijk begin 2023 verwacht de ANVS deze inspectieresultaten te kunnen delen.