Foto: gebouw Europese Commissie – credit: arcady_31 – iStockphoto

EU-klimaat- en energiedoelstellingen naar klimaatneutraliteit versnellen

Volgens de Commissie zal de NZIA – die deel uitmaakt van het Green Deal Industrial Plan van de EU, en wordt gezien als een reactie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act – “de veerkracht en het concurrentievermogen van de productie van netto-nul-technologieën in de EU versterken en ons energiesysteem veiliger en duurzamer maken. Het zal betere voorwaarden scheppen om in Europa projecten voor netto-nul-technologieën op te zetten en investeringen aan te trekken, met als doel dat de totale strategische capaciteit voor de productie van netto-nul-technologieën van de Unie tegen 2030 ten minste 40% van de inzetbehoeften van de Unie benadert of bereikt.

“Dit zal de vooruitgang naar de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2030 en de overgang naar klimaatneutraliteit versnellen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de EU-industrie stimuleren, kwaliteitsbanen scheppen en de inspanningen van de EU om energieonafhankelijk te worden ondersteunen.” De voorgestelde wetgeving heeft betrekking op technologieën die volgens de EC een aanzienlijke bijdrage zullen leveren aan het koolstofvrij maken van de economie. Daartoe behoren: zonne- en windenergie, batterijen en opslag, warmtepompen en geothermische energie, elektrolytische cellen en brandstofcellen, biogas/biomethaan, afvang, gebruik en opslag van koolstof en netwerktechnologieën, duurzame technologieën voor alternatieve brandstoffen, alsook “geavanceerde technologieën voor de productie van energie uit nucleaire processen met minimaal afval van de splijtstofcyclus, kleine modulaire reactoren (SMR’s) en daarmee verband houdende brandstoffen van topklasse”.

Een van de doelstellingen van de NZIA is het verbeteren van de voorwaarden voor investeringen in netto-nul-technologieën door “de informatie te verbeteren, de administratieve lasten voor het opzetten van projecten te verlichten en de vergunningsprocedures te vereenvoudigen”. Bovendien stelt de wet voor om prioriteit te geven aan strategische projecten voor netto nul, die essentieel worden geacht voor de versterking van de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU-industrie. “We hebben een regelgevingskader nodig dat ons in staat stelt de overgang naar schone energie snel op te schalen”, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. “De Net-Zero Industry Act zal precies dat doen. Het schept de beste voorwaarden voor de sectoren die cruciaal zijn om tegen 2050 netto-nul te bereiken: technologieën zoals windturbines, warmtepompen, zonnepanelen, hernieuwbare waterstof en CO2-opslag. De vraag groeit in Europa en wereldwijd, en we handelen nu om ervoor te zorgen dat we met het Europese aanbod aan meer van deze vraag kunnen voldoen.” De voorgestelde verordening moet nu worden besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie alvorens te worden aangenomen en in werking te treden.

Kernenergie speelt een grotere rol

Nucleareurope zei echter dat de EC, door te verwijzen naar SMR’s en geavanceerde reactoren, kernenergie slechts gedeeltelijk in de NZIA heeft opgenomen. “Hoewel dit een stap in de goede richting is, geloven wij dat er nog veel meer kan worden bereikt door de nucleaire sector als geheel op te nemen en kernenergie op dezelfde manier te behandelen als andere strategische technologieën”, aldus Nucleareurope. “Wij begrijpen dat de discussies over de opname van kernenergie in de NZIA een uitdaging zijn gebleken, en het is dan ook positief om ten minste enige verwijzing naar nucleaire technologieën in de tekst te zien”, aldus Yves Desbazeille, directeur-generaal van Nucleareurope. “Maar helaas is dit niet genoeg. De VS hebben het belang erkend van steun aan hun gehele nucleaire sector door deze op te nemen in de Inflation Reduction Act. Door de Europese nucleaire sector via de NZIA te steunen, kan de EU ons op gelijke voet plaatsen met andere regio’s in de wereld en een belangrijke speler blijven in de wereldwijde concurrentie voor schone technologieën.”

In een open brief van 13 maart waarin de nucleaire industrie oproept om kernenergie als strategische technologie op te nemen in de NZIA, wordt het volgende opgemerkt: “Niet alleen heeft kernenergie het grootste aandeel in de elektriciteitsmix van de EU (momenteel ongeveer 25% van alle geproduceerde elektriciteit en 50% van de koolstofarme elektriciteit), de Europese nucleaire sector bestaat uit een hooggeschoolde productiecapaciteit die in de EU is gevestigd.” Nucleareurope verklaarde: “De nucleaire industrie staat klaar om te leveren wat nodig is om tegen 2050 netto-nul te bereiken, de voorzieningszekerheid te waarborgen, de Europese veerkracht te versterken en de betaalbaarheid aan te pakken.”