HABOG – ©COVRA

ANVS start procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht

Het Advies reikwijdte en detailniveau is gebaseerd op de wettelijke eisen aan de inhoud van een milieueffectrapport, de mededelingsnotitie m.e.r. van COVRA, de ingebrachte zienswijzen en adviezen, en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het advies van de Commissie m.e.r. is uitgebracht op 20 mei 2021.

Als COVRA een vergunningaanvraag en een Milieueffectrapport bij de ANVS indient, start de ANVS een procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tijdens deze procedure  (uitgebreide Awb-procedure + MER) hebben belanghebbenden ook mogelijkheid op inspraak.