Innovatief en alledaags

De vereniging Nucleair Nederland bestaat uit zeven Nederlandse nucleaire bedrijven en organisaties: COVRA, EPZ, NRG, PALLAS, Reactor Instituut Delft, Urenco en SHINE. De vereniging wil een evenwichtige bijdrage leveren aan het nucleaire debat en tegelijkertijd de brede toepassing van nucleaire technologie onder de aandacht brengen. Nucleaire technologie kent vele toepassingen. Van energie tot voedselveiligheid en van medische behandelingen tot ruimtevaart, nucleair is overal. Op deze website komen achtergronden en nieuws over de internationale nucleaire industrie samen.


 • COVRA


  De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het haventerrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borsele.

  De missie van COVRA is blijvend zorgen voor het Nederlandse radioactieve afval om mens en milieu te beschermen. Blijvend betekent in dit verband tot het moment dat het radioactieve materiaal is vervallen en er een blijvend veilige situatie is. Tot dit gebeurd is, moet voorkomen worden dat radioactief afval ongecontroleerd in het leefmilieu terechtkomt. Praktisch betekent dat het isoleren, beheersen en controleren van het radioactieve afval. Alle soorten radioactief afval moeten ten minste gedurende 100 jaar kunnen worden opgeslagen. Daarna moet het afval in een ondergrondse inrichting voor eindberging worden ondergebracht. Dat verzekert dat het afval ook over duizenden jaren nog buiten de levensruimte van de mens blijft. Gedurende de periode van bovengrondse opslag wordt onder verantwoordelijkheid van COVRA onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor eindberging in Nederland of in multinationale context.

  De rol van COVRA is vastgelegd in wet- en regelgeving. De Kernenergiewet (Kew) vormt het kader aangevuld met Algemene Maatregelen van Bestuur en meer gedetailleerde ministeriële regelingen. COVRA vervult haar rol transparant, effectief en zorgvuldig. Daarvoor beschikt COVRA over een kleine, maar goed geoutilleerde organisatie. Haar zestig medewerkers voeren verschillende taken uit, zoals het onderhouden en beveiligen van de gebouwen, het ophalen en verwerken van radioactief afval en het verzorgen van rondleidingen en andere voorlichtingsactiviteiten voor het publiek.

  Meer weten over COVRA? Website COVRA

 • EPZ

  EPZ is de exploitant van de enige kerncentrale van Nederland: kerncentrale Borssele. 

  Bij kernenergie komen geen broeikasgassen of fijnstof-emissies vrij. Op een relatief kleine oppervlakte wordt in Borssele net zoveel klimaatneutrale elektriciteit gemaakt als door een windpark met zo’n 600 windturbines. De kerncentrale produceert gemiddeld 500 MW elektriciteit. Dat is genoeg voor een stad als Amsterdam, inclusief alle infrastructuur zoals trams, treinen en (lucht)havens.

  Al meer dan 45 jaar produceert de kerncentrale veilige, klimaatneutrale stroom. Door het voortdurend verbeteren van de veiligheid behoort kerncentrale Borssele nog steeds tot de top 25 procent veiligste kerncentrales in de wereld. Door het uitbreiden van de veiligheidssystemen is de centrale sinds de bouw (1973) 1.000 keer veiliger gemaakt.

  Kernenergie uit Borssele is betaalbaar en kan goed concurreren met stroom uit zon en wind. Kernenergie krijgt geen subsidie. Kernenergie heeft duurzame kenmerken zoals een gesloten afvalsysteem en zeer beperkt grondstof gebruik. 

  Al het afval wordt bewerkt en veilig opgeslagen bij COVRA in Vlissingen. Het volume hoogradioactief afval van 45 jaar Borssele is gering. Het past (bij wijze van spreken) in twee zeecontainers. 

  Uit één lading splijtstof kan vier jaar energie worden gehaald. Doordat vervolgens 95 procent van de gebruikte splijtstof wordt gerecycled, is er bovendien heel weinig natuurlijk uranium uit mijnbouw nodig. 

  EPZ is in Zeeland een belangrijke werkgever in een hoogtechnologische sector. Er werken zo’n 500 mensen direct voor de kerncentrale, daarnaast zorgt EPZ voor nog eens 500 indirecte arbeidsplaatsen. De kerncentrale heeft een vergunning tot 2034. Regelmatig krijgen we de vraag of de kerncentrale nog langer in bedrijf mag blijven. Dat is een politiek besluit. Mocht de kerncentrale na 2034 sluiten, dan wordt hij ontmanteld tot er een groene weide overblijft. Ook dat zorgt voor werkgelegenheid tot circa 2050.

  Meer weten over EPZ? Website EPZ

 • NRG

  De productie van medische isotopen is de primaire activiteit van de reactor in Petten, die wordt beheerd door NRG. NRG is een wereldwijde marktleider in de productie van medische isotopen. Het streeft naar de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van medische isotopen die worden gebruikt om levensbedreigende ziekten te behandelen. NRG voert deze ambitie uit in samenwerking met UMC's en farmaceutische bedrijven. NRG is een internationaal opererende aanbieder van nucleaire diensten. Het voert nucleair technologisch onderzoek uit, is een consultant voor de veiligheid en betrouwbaarheid van kerncentrales en levert diensten op het gebied van stralingsbescherming. Het doet ook onderzoek voor overheden gericht op het ontwikkelen van kennis over nucleaire technologie. NRG exploiteert de Hoge Flux Reactor die eigendom is van de Europese Unie. Alle bijna 700 werknemers van NRG beschikken over vakkennis en werken op een zeer innovatieve manier. Het bedrijf werkt voor en met partners in de gezondheidssector, de energiemarkt, de industriële sector, de overheid en de wetenschapssector.

  Meer weten over NRG? Website NRG

 • PALLAS

  PALLAS, -of volledig ‘de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor’- is de onafhankelijke stichting die de komst van de nieuwe medische isotopenreactor mogelijk maakt. De PALLAS-reactor vervangt de verouderde Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Nederland de komende 50 jaar miljoenen mensen blijven helpen. PALLAS start vanaf 2025 met de activiteiten voor de productie van isotopen voor diagnose en therapie en (medisch) nucleair onderzoek.

  Meer weten over PALLAS? Website PALLAS

 • Reactor Instituut Delft

  Het Reactor Instituut Delft (RID) van de TU Delft is samen met de afdeling Radiation, Science & Technology al meer dan 50 jaar het Nederlandse kenniscentrum voor aan straling gerelateerd onderzoek en onderwijs. Met onze kennis en expertise leveren we een belangrijke bijdrage aan fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

  Onderzoek energie, materialen en gezondheid
  Het onderzoek richt zich op verschillende terreinen, zoals duurzame energie, materialen en gezondheid, zowel internationaal als nationaal. Het brede toepassingsgebied van het onderzoek loopt van medische isotopen voor diagnose en behandeling van kanker, batterijen en zonnecellen tot aan betere staalsoorten. 

  Onderzoeksreactor en faciliteiten
  Het RID beheert een unieke onderzoeksfaciliteit: een onderzoeksreactor. Het is een kleine zwembadreactor (2 MW). De reactor is niet gemaakt om energie te leveren, maar dient als neutronen- en positronenbron voor onderzoeksinstrumenten. Daarnaast zijn er radiochemische laboratoria. Het RID is expert in veilig omgaan met straling. Via consulten en cursussen op alle niveaus delen we deze kennis.

  Onderwijsaanbod voor studenten en professionals
  Naast het onderwijsaanbod aan studenten van de TU Delft verzorgt het RID ook opleidingen stralingsbescherming op diverse niveaus voor professionals. 

  Meer weten over Reactor Instituut Delft? Website Reactor Instituut Delft

 • Urenco

  Urenco Nederland verrijkt uranium voor klanten over de hele wereld. Het verrijkte uranium gaat in splijtstofstaven zodat kerncentrales er CO2-vrije elektriciteit mee op kunnen wekken. Daarnaast verrijken wij op ons terrein in Almelo ook verschillende stabiele isotopen voor medische, industriële en onderzoektoepassingen. Wereldwijd vinden er jaarlijks meer dan 100.000 patiëntbehandelingen plaats met onze isotopen. 

  We zijn onderdeel van een internationaal concern met zusterbedrijven in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ons hoofdkantoor zit in Stoke Poges, vlakbij Londen. De vier verrijkingssites van de Urenco Group hebben een gezamenlijk marktaandeel van ca. 30%. 

  Meer weten over Urenco? Website Urenco

 • SHINE

  SHINE wil vooroplopen in de transformatie naar een wereld waarin kernfusie schone, overvloedige en commercieel levensvatbare energie levert, terwijl we tegelijkertijd problemen oplossen op het gebied van industriële productie, gezondheidszorg en nucleair afval. Hiertoe ontwerpen, produceren en exploiteren we innovatieve kernfusietechnologie met commerciële toepassingen op korte termijn, zoals geavanceerde industriële inspectie van (strategische) materialen en de productie van medische isotopen. Tegelijkertijd ontwikkelen we mogelijke toekomstige toepassingen in de recycling van nucleair afval en op fusie gebaseerde energie.

  Met de komst van SHINE naar Veendam en de productie van diagnostische en therapeutische medische isotopen ter plaatse, zullen Europese patiënten steeds meer betrouwbaar en kosteneffectief onderzocht en behandeld kunnen worden. Jaarlijks zal hierdoor de kwaliteit van leven voor vele miljoenen patiënten aanmerkelijk verbeteren. 

  Wereldwijd zijn kanker en hart- en vaatziekten de voornaamste oorzaken van overlijden. Het opsporen en aanpakken van deze ziektes is dan ook ontzettend belangrijk. Om vroegtijdig een diagnose te stellen en te kunnen behandelen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van medische isotopen; dit zijn kleine hoeveelheden radioactieve stoffen met een medische toepassing. Dit maakt het mogelijk om (uitgezaaide) kankers en hart- en vaatziekten, maar ook veel andere ziekten, op te sporen en in een steeds eerder stadium te ontdekken en te behandelen. 

  Het belang van leveringszekerheid van medische isotopen is evident. Echter, de tot nu toe gebruikte productietechnieken kunnen deze leveringszekerheid om allerlei redenen echter niet voldoende garanderen. Het goede nieuws is nu dat de SHINE-techniek, en de komst hiervan naar Veendam, zal leiden tot gegarandeerde leveringszekerheid van zowel diagnostische als therapeutische medische isotopen voor Europese patiënten op de korte termijn. 


Een paar weetjes:


GERELATEERD

Nuclear Netherlands, a healthy nuclear industry with a solid international reputation.

 1. Home
 2. Over ons