Toezichthouder ANVS

Voor de realisatie van de PALLAS-reactor zijn vergunningen nodig op grond van onder andere de Kernenergiewet en de Waterwet. Ook is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hierin staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief beschreven. De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Bij de aanvraag van deze Kernenergiewetvergunning wordt met name getoetst op het ontwerp, de PALLAS-organisatie en de daarmee samenhangende nucleaire veiligheid. Voor meer informatie over de inspraakavond en de ingeleverde stukken (inclusief de Waterwetvergunning die is ingediend bij Rijkswaterstaat) verwijzen wij u naar de website van de ANVS.