De kerncentrale Borssele voldoet aan alle eisen in de vergunning. Fotocredit: ©EPZ

Openbaar na Woo-verzoek

Op 13 januari 2023 stuurde de Stichting Laka een verzoek aan de ANVS op grond van de Wet open overheid (Woo). De stichting vroeg om informatie openbaar te maken over mogelijke verbrossing en vermoeiing. Dit raakt 2 onderdelen uit de vergunning van Kerncentrale Borssele, namelijk de verbrossing van het reactorvat en vermoeiing van het koelsysteem. De ANVS heeft voor dit Woo-verzoek alle informatie hierover verzameld en beoordeeld. Alle informatie hierover staat in de ANVS-publicatie: Woo-besluit over verbrossing en vermoeiing van Kerncentrale Borssele. De ANVS meldt dat niet alle informatie openbaar is gemaakt, zoals bepaalde vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens. Ook zijn vanwege privacy persoonsgegevens, zoals namen en handtekeningen, onleesbaar gemaakt.

Verbrossing

Stichting Laka wilde meer weten over mogelijke verbrossing van het reactorvat, de ‘koepel’ die de reactorkern beschermt. Bij een kernreactie in een kerncentrale komt veel energie vrij. Dat geldt ook voor Kerncentrale Borssele. Het is bekend dat het metaal in de wand van het reactorvat door deze kernreacties na langere tijd minder soepel kan worden.

Het gevolg kan zijn dat het reactorvat niet heel blijft bij een ongeluk. In het ontwerp van de reactor wordt er daarom al op gelet dat het reactorvat soepel blijft, zo lang als de reactor wordt gebruikt. Voordat een kerncentrale een vergunning krijgt, moet de eigenaar laten zien dat dit inderdaad zo is. Nadat de vergunning is verleend, houden wij toezicht op deze verbrossing. In dit geval controleren we dus of EPZ erop let dat de reactor soepel genoeg blijft.

Veilig volgens praktijkonderzoek

Hoe soepel het reactorvat is, kan worden getest. De onderzoekers plaatsen dan kleine stukjes metaal in de kern van de reactor. Door die stukjes daarna te onderzoeken, kunnen de onderzoekers zien hoe het materiaal zich gedraagt tegen het einde van de bedrijfsduur van de reactor. EPZ heeft dit onderzoek gedaan en uitleg gegeven toen ze in 2012 een verlenging van hun vergunning aanvroegen.

EPZ heeft de inspecteurs van ANVS steeds volledig geïnformeerd over de voortgang van het praktijkonderzoek. Ook heeft de ANVS de eindrapportage op tijd ontvangen. “Wij hebben deze eindrapportage laten beoordelen door een Technical Support Organisation, TSO, (een onafhankelijke specialistische partij) die de ANVS ondersteunt. Ook onze aanvullende vragen heeft EPZ beantwoord, waarna wij hebben geconcludeerd dat weerstand tegen reactorvatverbrossing is aangetoond”, aldus de ANVS

Zowel de TSO als de ANVS concludeerden dat weerstand tegen reactorverbrossing is aangetoond.

“Verder blijven wij letten op internationale ervaringen op het gebied van verbrossing. En we controleren tijdens onze inspecties bij Kerncentrale Borssele steeds het reactorvat. Zodat de veiligheid van de installatie en de omgeving zeker blijft”, voegde de ANVS toe.

Vermoeiing

Vermoeiing is een ander bekend verschijnsel dat voorkomt als bepaalde kernreactoren ouder worden, zoals de kernreactor die in Borssele staat. Belangrijke onderdelen van het koelsysteem van de centrale kunnen dan langzaam minder goed tegen plotselinge temperatuurveranderingen en drukverschillen. EPZ gebruikt daarom een systeem dat laat zien welke onderdelen in het koelsysteem worden belast. Zodat de vergunninghouder op tijd maatregelen kan nemen als dat nodig is.

De afspraak is dat ANVS elk jaar een rapportage krijgt over de vermoeiing. EPZ geeft dan ook aan wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Die rapportages heeft de ANVS zelf bekeken en ook weer laten beoordelen door dezelfde specialistische partij (TSO). De conclusie daaruit is dat het koelsysteem goed tegen veranderingen in druk en temperatuur kan. Daarmee voldoet het koelsysteem aan de eisen in de vergunning.

Onderdeel van de inspecties

Tijdens de inspecties bij Kerncentrale Borssele controleert de ANVS ook steeds hoe EPZ omgaat met mogelijke vermoeiing. “De controle hierop bestaat uit het beoordelen van informatie die EPZ ons geeft en specialistisch onderzoek dat we zelf uitvoeren bij de kerncentrale. Verder bekijken EPZ en wij ook internationale ervaringen met vermoeiing, om daarvan te leren.”