Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG). Beeld: ©COVRA

IJzererts bevat van nature radioactieve stoffen

De staalslakken zijn afkomstig van Tata Steel en zijn een restant van de productie van staal waarvoor ijzererts wordt gebruikt. Een grondstof als ijzererts bevat van nature radioactieve stoffen. Doordat radioactieve stoffen voorkomen in de natuur, zoals grondstoffen, worden we continu blootgesteld aan straling. Dit noemen we ook wel achtergrondstraling en levert geen gevaar op voor mens en milieu.

Toezicht

De ANVS heeft het RIVM metingen naar de staalslakken laten uitvoeren als onderdeel van haar toezicht op Tata Steel. De ANVS bekijkt breed of een bedrijf voldoende controle heeft over de veilige bedrijfsvoering volgens de wettelijke voorschriften, inspecteert gericht of een bedrijf specifieke wettelijke voorschriften of voorschriften van de verleende vergunning naleeft en voert daarvoor zelf metingen uit, zo nodig met ondersteuning van het RIVM.

Met deze metingen kunnen ook vragen van omwonenden beantwoord worden over de staalslakken en de precieze concentratie radioactieve stoffen.

Hergebruik

In Europa is voor mens en milieu wettelijk vastgelegd wat veilige concentraties zijn van radioactieve stoffen. De ANVS houdt toezicht dat in Nederland volgens deze wettelijke afspraken wordt gewerkt. Omdat de concentratie van radioactieve stoffen in staalslakken zeer laag is, kunnen deze staalslakken gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanleg van een geluidswal, zoals bij Spijk. Er is geen toestemming nodig van de ANVS om de staalslakken zo te gebruiken.

Ander restmateriaal

Bij de productie van staal kan ook ander restmateriaal overblijven waarin de concentratie van nature voorkomende radioactieve stoffen iets hoger is. Dat materiaal kan niet hergebruikt worden en moet naar een speciale stortlocatie afgevoerd worden voor veilige opslag. Daarvoor is een toestemming nodig van de ANVS en ook daar houdt de ANVS toezicht op.