Innovatief en alledaags

Europese Commissie besluit kernenergie is groen

De Europese Commissie heeft officieel regelgeving voorgesteld om kernenergie als duurzaam te bestempelen in het kader van haar financiële taxonomieverordening. Hiermee komt een einde komt maanden van onzekerheid en getouwtrek over de vraag of de sector een belangrijke plaats zou innemen in de overgang van het blok naar een koolstofvrije economie.

De wetgeving houdt in dat kernenergie nu zal worden bestempeld als een ‘groene’ energiebron die kan bijdragen tot de overgang van Europa naar klimaatneutraliteit. De Commissie zei in een verklaring dat het college van commissarissen - een orgaan dat bestaat uit 27 beleidscommissarissen - een politiek akkoord heeft bereikt over de tekst van de nieuwe verordeningen, die bekend staan als een aanvullende gedelegeerde handeling, die nu op 1 januari 2023 wet kan worden.

Volgens de Commissie zijn er veel particuliere investeringen nodig wil de EU tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De taxonomie heeft tot doel particuliere investeringen te richten op activiteiten die nodig zijn om klimaatneutraliteit te bereiken. De taxonomie bepaalt niet of een bepaalde technologie al dan niet deel zal uitmaken van de energiemix van een lidstaat. "Het doel is de overgang te versnellen door gebruik te maken van alle mogelijke oplossingen om ons te helpen onze klimaatdoelstellingen te bereiken", aldus de commissie. "Investeerders in staat stellen hun investeringen te heroriënteren naar duurzamere technologieën en bedrijven zal van cruciaal belang zijn om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken."

"Rekening houdend met wetenschappelijk advies en de huidige technologische vooruitgang is de Commissie van mening dat er bij de overgang een rol is weggelegd voor particuliere investeringen in gas- en nucleaire activiteiten." Volgens de verklaring stroken gas- en nucleaire activiteiten met de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU en zullen zij het blok in staat stellen sneller over te schakelen van meer vervuilende activiteiten zoals steenkoolopwekking, naar een klimaatneutrale toekomst die grotendeels gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen. De tekst van de wetgevingsbesluiten bevat duidelijke en strikte voorwaarden waaraan bepaalde nucleaire en gasactiviteiten als overgangsactiviteiten kunnen worden toegevoegd aan de activiteiten die reeds onder eerdere, sinds 1 januari 2022 toepasselijke wetgeving inzake belastingheffing vallen.

Een van de voorwaarden is dat gas en kernenergie moeten bijdragen aan de overgang naar klimaatneutraliteit. Voor nucleair geldt dat het moet voldoen aan nucleaire en milieuveiligheidseisen. In de wet zijn meer specifieke aanvullende voorwaarden opgenomen, waaronder openbaarmakingseisen voor bedrijven in verband met hun activiteiten in de kernenergiesector. Dit betekent dat beleggers die niet in kernenergie willen beleggen, kunnen nagaan welke activiteiten en financiële producten geen blootstelling hebben aan economische activiteiten in de nucleaire sector, en daarin kunnen beleggen. Om activiteiten op het gebied van kernenergie in de taxonomie op te nemen, worden in de screeningcriteria eisen gesteld die verder gaan dan het bestaande regelgevingskader. Bijvoorbeeld vervaldata voor het versnellen van de overgang naar geavanceerde technologieën, en definitieve data waarop operationele verwijderingsfaciliteiten aanwezig moeten zijn.

De belangrijkste data voor kernenergie in de taxonomie zijn:

- Nieuwe kerncentraleprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare bestaande technologieën worden erkend tot 2045;

- Wijzigingen en upgrades van bestaande nucleaire installaties met het oog op verlenging van de levensduur worden erkend tot 2040;

- Opslagfaciliteiten voor laagactief afval moeten reeds operationeel zijn en de lidstaten moeten over een gedetailleerd plan beschikken om tegen 2050 een opslagfaciliteit voor hoogactief radioactief afval operationeel te hebben.

De tekst van het besluit is het resultaat van overleg met de deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiën en het platform voor duurzame financiën. De Commissie heeft ook geluisterd naar de feedback van het Europees Parlement. Naar aanleiding van de feedback zijn gerichte aanpassingen aangebracht in de technische screeningcriteria en de openbaarmakings- en verificatievereisten om de duidelijkheid en bruikbaarheid ervan te vergroten.

Mairead McGuinness, commissaris voor financiële diensten van het blok, zei dat de EU vastbesloten is om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en alle instrumenten moet gebruiken die haar ter beschikking staan om dat te bereiken. "Het opvoeren van particuliere investeringen in de overgang is de sleutel tot het bereiken van onze klimaatdoelstellingen", zei ze. "Vandaag stellen wij strikte voorwaarden vast om financiële middelen te helpen mobiliseren ter ondersteuning van deze overgang, weg van meer schadelijke energiebronnen zoals steenkool. En we vergroten de markttransparantie zodat investeerders bij investeringsbeslissingen gemakkelijk gas- en nucleaire activiteiten kunnen identificeren."

Na vertaling in alle officiële EU-talen zal de wet gedurende vier maanden door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie worden bestudeerd. Na afloop van deze periode - en als er geen bezwaren zijn - zal de wet in werking treden en van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2023. De taxonomie is in juli 2020 in werking getreden, maar de wetgevers hebben belangrijke details laten rusten op aanvullende gedelegeerde handelingen - secundaire wetgeving bedoeld voor technische kwesties die niet aan dezelfde mate van ministerieel en parlementair toezicht zijn onderworpen. Sindsdien is het project overschaduwd door een politieke rel die een hoogtepunt bereikte toen de EU-leiders die voor Kerstmis in Brussel bijeen waren, zich genoodzaakt zagen af te zien van plannen voor een gezamenlijke verklaring over het energiebeleid. Frankrijk wil een stempel van goedkeuring voor kernenergie, terwijl Polen en Oost-Europese staten erop staan dat gas als een duurzame investering wordt bestempeld. Tien EU-landen hebben zich uitgesproken voor kernenergie en gezegd dat het "absoluut essentieel" is dat kernenergie in de taxonomie wordt opgenomen.

In een opinieartikel in een aantal Europese kranten zeggen de landen dat kernenergie een betaalbare, stabiele en onafhankelijke energiebron is. Ten eerste omdat het de Europese consument beschermt tegen prijsschommelingen, in tegenstelling tot gas. Ten tweede omdat zij op beslissende wijze bijdraagt tot de onafhankelijkheid van de energiebronnen en de elektriciteitsproductie van de EU. De ministers van Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Denemarken en Luxemburg hebben verklaard dat zij tegen de opneming van kernenergie in de taxonomie zijn, waarbij Oostenrijk heeft verklaard naar de rechter te zullen stappen om te voorkomen dat kernenergie in de taxonomieregels wordt opgenomen. Ook Duitsland heeft verklaard dat het de mogelijkheid van juridische stappen niet uitsluit. De Commissie is op 31 december begonnen met overleg met de lidstaten over de tekst van de aanvullende gedelegeerde handeling. Zij heeft ook een aantal deskundigengroepen geraadpleegd, onder meer het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), het wetenschappelijke orgaan van de Commissie, dat werd gevraagd te beoordelen of de EU kernenergie als een groene investering moet bestempelen. Het GCO concludeerde in april dat kernenergie als duurzaam kan worden aangemerkt en niet meer schade toebrengt aan de volksgezondheid of het milieu dan andere elektriciteitsproductiebronnen die al in de taxonomie zijn opgenomen. 

Het originele verhaal is te vinden op de website van NucNet.

Gerelateerd nieuws

Inspraak mogelijk op milieueffectrapport nieuwe kerncentrale Polen
Bron: ANVS25 oktober 2022
Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor buurlanden. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale er
Franse burgers geraadpleegd over energiemix
Bron: World Nuclear News24 oktober 2022
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
Ontwerpvergunningen PALLAS gepubliceerd
Bron: PALLAS20 oktober 2022
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen op basis van de Kernenergiewet en Waterwet voor de PALLAS-reactor in Petten gepubliceerd. Op woensdag 16 november organiseert de ANVS samen met Rijkswaterstaat een inspraakavond over he

Gerelateerd nieuws

Polen wil een nieuwe kerncentrale met drie reactoren bouwen in het noordoosten van Polen. De bouw en de bedrijfsvoering van een kerncentrale kunnen gevolgen hebben voor buurlanden. Daarom heeft de ANVS het milieueffectrapport (MER) van de Polen beoordeeld. Onze conclusie is dat deze kerncentrale er
De Franse regering is een openbare raadpleging gestart over de toekomst van de energiemix van het land. In februari kondigde president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk een nieuw beleid wil ontwikkelen om het energieverbruik van het land te verminderen en de energiemix volledig koolstofvrij te maken
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en Rijkswaterstaat hebben de ontwerpvergunningen op basis van de Kernenergiewet en Waterwet voor de PALLAS-reactor in Petten gepubliceerd. Op woensdag 16 november organiseert de ANVS samen met Rijkswaterstaat een inspraakavond over he
Nieuwsoverzicht