Innovative and mundane

Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) brengt jaarlijks de 'Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties' uit. Op basis van de uit de meldingen, rapportages en door de ANVS gehouden inspecties verkregen informatie concludeert de ANVS dat de vergunninghouders de afhandeling van de in 2020 opgetreden ongewone gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt. Hierbij is door de installaties voldoende lering getrokken uit de gebeurtenissen en zijn afdoende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

De rapportage Ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties bevat een overzicht van alle meldplichtige ongewone gebeurtenissen van het voorgaande jaar. Ze hebben te maken met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie en kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Voorbeelden zijn het afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking of een procedure die niet volledig is nagevolgd.

Toezichtrol

Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen op grond van hun vergunning in het kader van de Kernenergiewet altijd melden aan de ANVS. Het is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties om de gebeurtenissen nauwkeurig te onderzoeken en verbetermaatregelen door te voeren. De ANVS ziet er op toe dat dit gebeurt, vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding en beoordeelt het resultaat van het onderzoek en de genomen maatregelen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS publiceert na afronding van het onderzoek op haar website. In het geval dat de gebeurtenis mogelijke gevolgen heeft voor de omgeving of merkbaar is, denk aan de opkomst van hulpdiensten, publiceert de ANVS direct. 

Meldingen

De Nederlandse nucleaire installaties hebben in 2020 13 meldplichtige ongewone gebeurtenissen aan de ANVS gemeld. Dit zijn gebeurtenissen die afwijken van normale bedrijfsprocessen, de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming was in geen van deze situaties in het geding. De meldingen van ongewone gebeurtenissen in 2020 bevestigen voor de ANVS het belang om in het toezicht aandacht te blijven houden voor het verouderingsbeheer, de kennis van de installaties en de beheersing van onderhoudswerkzaamheden en wijzigingsprocessen. Meer weten over de meldingen, de werkwijze van de ANVS of het rapport? Kijk dan op de website van de ANVS.