Innovative and mundane

Oproep: neem kernenergie op in de Europese taxonomie

Generation Atomic heeft een belangrijke boodschap voor de EU die zich woensdag buigt over de vraag of kernenergie wel of niet moet worden opgenomen als duurzame energiebron in de taxonomie van duurzame energie. "De EU heeft een gouden kans om een voorbeeld te stellen voor de wereld. Zij kan tonen dat het haar menens is met het koolstofarm maken van de economie door kernenergie een centrale rol te laten spelen in de matiging van de klimaatverandering, en dat zij de wetenschappelijke bewijzen respecteert die aantonen dat kernenergie een duurzame technologie is."

Generation Atomic is een petitie begonnen om haar standpunten kracht bij te zetten. "Als we in het huidige tempo fossiele brandstoffen blijven gebruiken, zal de gemiddelde temperatuur wereldwijd tegen het jaar 2100 met 5°C zijn gestegen1. Dit zal een wijdverspreide en verreikende verwoesting van de menselijke samenleving en de natuurlijke ecosystemen veroorzaken. De gevolgen - waaronder ernstige droogte, overstromingen en bedreigingen van de voedselzekerheid - zullen catastrofaal zijn voor de Europese Unie en de wereld in haar geheel. De mensheid bevindt zich dus midden in de ernstigste crisis die zij ooit heeft meegemaakt", zo is te lezen op de website van de organisatie. "Willen we dit voorkomen, dan moeten we gebruik maken van de meest doeltreffende instrumenten die ons ter beschikking staan om fossiele brandstoffen geleidelijk uit de Europese energiemix te bannen. Om de doeltreffendheid van deze instrumenten te bepalen, moeten we gebruik maken van wetenschappelijke gegevens. We mogen geen oplossingen afwijzen om redenen die niet op bewijzen zijn gebaseerd, en we kunnen het ons evenmin veroorloven te talmen met het nemen van maatregelen."

Meest doeltreffende instrument

Generation Atomic verwijst naar de diverse wetenschappelijke rapporten die onlangs zijn uitgekomen. "De wetenschappelijke consensus toont aan dat kernenergie een van de meest doeltreffende instrumenten is die we hebben. Autoriteiten zoals de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC), het Internationaal Energieagentschap en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn het erover eens: kernenergie is een koolstofarme energiebron die essentieel is om tegen een redelijke kostprijs de klimaatverandering te minderen. Bovendien wordt in een recente technische beoordeling van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie aanbevolen kernenergie op te nemen in de EU-taxonomie voor duurzame financiering (Verordening (EU) 2020/852). In de technische beoordeling wordt gesteld dat er "geen wetenschappelijk gefundeerd bewijs [is] gevonden dat kernenergie meer schade toebrengt aan de volksgezondheid of aan het milieu dan andere elektriciteitsproductietechnologieën die reeds in de taxonomie zijn opgenomen als activiteiten ter ondersteuning van de matiging van de klimaatverandering". Voorts wordt geconcludeerd dat "de effecten van kernenergie [op de menselijke gezondheid en het milieu] grotendeels vergelijkbaar zijn met die van waterkracht en hernieuwbare energiebronnen".

Morele plicht

Kernenergie levert nu al bijna de helft van Europa's koolstofarme energie en zorgt voor meer dan een miljoen banen. Modellen van het IPCC6 en anderen tonen aan dat de rol van kernenergie aanzienlijk moet worden uitgebreid als Europa zijn economie snel en kosteneffectief koolstofarm wil maken. In de 89 mitigatiescenario's die door het IPCC zijn onderzocht, neemt de productie van kernenergie tegen 2050 gemiddeld met ongeveer 2,5 keer toe. De EU moet de bevindingen van haar eigen wetenschappelijke deskundigen aanvaarden en kernenergie opnemen in de belastingregeling voor duurzame financiering. Als zij dat niet doet, kan zij niet zeggen dat zij "technologieneutraal" is bij de beoordeling van strategieën ter beperking van de klimaatverandering of dat haar beleid gebaseerd is op solide wetenschappelijk bewijsmateriaal. In een tijdperk van verkeerde informatie heeft de EU de dringende morele plicht om het belang van wetenschappelijk onderzoek te bevestigen.

Kernenergie is lange tijd het voorwerp geweest van grootschalige campagnes van desinformatie. Deze hebben twijfel doen rijzen over de doeltreffendheid en veiligheid ervan, terwijl fossiele brandstoffen hebben gezorgd voor luchtverontreiniging die alleen al in Europa jaarlijks 1,5 miljoen levens eist. Het is tijd dat hier een einde aan komt. De EU moet een wereldleider zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Zij is verantwoordelijk voor 12% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen8 en is al een wereldvermaarde leider op het gebied van regelgeving en normen, die het buitenlands beleid buiten haar grenzen beïnvloeden. Bovendien behoorden de lidstaten van de EU tot de eerste landen ter wereld die industrialiseerden op basis van fossiele brandstoffen. "Om al deze redenen dringen wij er bij u op aan ervoor te zorgen dat kernenergie wordt opgenomen in de taxonomie van duurzame financiën. Doet u dit niet, dan zal de kans dat de EU haar klimaatdoelstellingen haalt, aanzienlijk afnemen. Het zal ook haar positie op het wereldtoneel aantasten en de toekomst van haar burgers in gevaar brengen", besluit het pleidooi. "Deze beslissing is van cruciaal belang. Het zal de komende decennia van invloed zijn op het leven van miljoenen mensen wereldwijd. Wij zijn ervan overtuigd dat u de juiste keuze zult maken."

Related news

Construction of new Chinese power plant begins
Bron: World Nuclear News4 januari 2021
The first safety-related concrete has been poured for the nuclear island of unit 1 at the San'ao nuclear power plant in Zhejiang province, China General Nuclear has announced. A total of six Chinese-designed Hualong One pressurised water reactors are planned for the site.

Related news

The first safety-related concrete has been poured for the nuclear island of unit 1 at the San'ao nuclear power plant in Zhejiang province, China General Nuclear has announced. A total of six Chinese-designed Hualong One pressurised water reactors are planned for the site.
News overview